Skip to main content

Công bố thông tin định kỳ năm 2022 cho các trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Sản Xuất Vinsmart phát hành

31.03.2023
v.haola

THÔNG BÁO

V/v: Công bố thông tin định kỳ năm 2022 cho các trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Sản Xuất Vinsmart phát hành theo phụ lục I đính kèm (“Trái Phiếu”)

 

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu

Liên quan đến việc công bố thông tin định kỳ của Trái Phiếu theo quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, chúng tôi sẽ gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) những báo cáo như sau:

  • Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (hoặc đã được soát xét) hoặc Báo cáo tài chính năm 2022 chưa kiểm toán, chưa được soát xét đã được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch công ty xác nhận số liệu;
  • Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho kỳ từ 01/01/2022 đến hết 31/12/2022;
  • Tình hình tài chính;
  • Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu;
  • Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.

Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu nghiên cứu các tài liệu này vui lòng mang theo giấy tờ nhân thân và các hồ sơ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu (sao kê tài khoản đầu tư, xác nhận số dư trái phiếu…được cấp trong vòng 3 ngày làm việc tính đến ngày đề nghị nghiên cứu tài liệu) đến trụ sở của TCBS tại Tầng 27, Tầng 28, Tầng 29, Tòa nhà Techcombank, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội và TCBS sẽ tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu trên.

Trân trọng thông báo!

  PHỤ LỤC I

STT

Tên trái phiếu

Mã trái phiếu (HNX)

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

1

BONDVINSM012023

VSMB2023001

20/08/2020

20/08/2023

2

BONDVINSM022023

VSMB2023002

20/08/2020

20/08/2023

3

BONDVINSM032023

VSMB2023003

20/08/2020

20/08/2023

4

BONDVINSM042023

VSMB2023004

20/08/2020

20/08/2023

5

BONDVINSM052023

VSMB2023005

20/08/2020

20/08/2023

6

BONDVINSM062023

VSMB2023006

20/08/2020

20/08/2023

7

BONDVINSM072023

VSMB2023007

20/08/2020

20/08/2023

8

BONDVINSM082023

VSMB2023008

20/08/2020

20/08/2023

9

BONDVINSM092023

VSMB2023009

20/08/2020

20/08/2023

10

BONDVINSM102023

VSMB2023010

20/08/2020

20/08/2023

11

BONDVINSM112023

VSMB2023011

20/08/2020

20/08/2023

12

BONDVINSM122023

VSMB2023012

20/08/2020

20/08/2023

13

BONDVINSM132023

VSMB2023013

20/08/2020

20/08/2023

14

BONDVINSM142023

VSMB2023014

20/08/2020

20/08/2023

15

BONDVINSM152023

VSMB2023015

20/08/2020

20/08/2023

16

BONDVINSM162023

VSMB2023016

20/08/2020

20/08/2023

17

BONDVINSM172023

VSMB2023017

20/08/2020

20/08/2023

18

BONDVINSM182023

VSMB2023018

20/08/2020

20/08/2023

19

BONDVINSM192023

VSMB2023019

20/08/2020

20/08/2023

20

BONDVINSM202023

VSMB2023020

20/08/2020

20/08/2023

21

BONDVINSM212023

VSMB2023021

20/08/2020

20/08/2023

22

BONDVINSM222023

VSMB2023022

20/08/2020

20/08/2023

23

BONDVINSM232023

VSMB2023023

20/08/2020

20/08/2023

24

BONDVINSM242023

VSMB2023024

20/08/2020

20/08/2023

25

BONDVINSM252023

VSMB2023025

20/08/2020

20/08/2023

26

BONDVINSM262023

VSMB2023026

20/08/2020

20/08/2023

27

BONDVINSM272023

VSMB2023027

20/08/2020

20/08/2023

28

BONDVINSM282023

VSMB2023028

20/08/2020

20/08/2023

29

BONDVINSM292023

VSMB2023029

20/08/2020

20/08/2023

30

BONDVINSM302023

VSMB2023030

20/08/2020

20/08/2023

31

BONDVINSM312023

VSMB2023031

20/08/2020

20/08/2023

32

BONDVINSM322023

VSMB2023032

20/08/2020

20/08/2023