Skip to main content

Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart thông báo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (BONDVINSM192023)

13.01.2021
v.dangptb

Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart thông báo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau:

Tên Trái Phiếu: BONDVINSM192023

Khối lượng phát hành thực tế: 95 tỷ đồng

Tính Chất Trái Phiếu: Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh của bên thứ ba được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp

Ngày hoàn thành đợt phát hành: 01/09/2020

Kỳ hạn: 36 tháng.

Lãi suất: Kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.