Skip to main content

Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp-BONDVINSM122023

31.12.2020
v.toanbd2

Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất vinsmart thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau:

Tên Trái Phiếu: BONDVINSM122023

Khối lượng phát hành thực tế: 95 tỷ đồng

Tính Chất Trái Phiếu: Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh của bên thứ ba được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp

Ngày phát hành dự kiến: Không muộn hơn 31/08/2020.

Kỳ hạn: Tối đa 36 tháng.

Lãi suất: Kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.